De canon van het primair onderwijs763124-8-2018 12:42:2215http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Beker, T.;Kooij, C. van der;Boer, M. de;Greven, J.;Paus, H.;Roozen, I.;Mariëtte Hoogeveen;Stéfanie van TuinenPdf-bestand
Beweegteams in het basisonderwijs108913-7-2015 12:10:13181http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Hazelebach, C.;Marco van BerkelOp een school zijn bij de ontwikkeling van het bewegen van kinderen verschillende leraren betrokken. Voor de lessen bewegingsonderwijs is dit de vakleerkracht, vakspecialist via pabo of groepsleerkracht met bevoegdheid. Daarnaast zijn de groepsleerkrachten betrokken bij het buiten spelen van de kinderen, de sport- en speldagen en de bewegingsactiviteiten op schoolreisjes en kampweken. Sinds vorig jaar zijn gelden beschikbaar voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen om in aansluiting op het binnenschoolse programma buitenschoolse beweegmomenten te realiseren. Behalve de vakleraar lichamelijke opvoeding wordt ook de zogenaamde leraarondersteuner bewegingsonderwijs (afgekort lobos) hierbij betrokken.In de publicatie 'Beweegteams in het basisonderwijs' zijn mogelijkheden beschreven van beweegteams die verantwoordelijk zijn voor de bewegingsontwikkeling van kinderen, waarbij hbo- en mbo-afgestudeerden met elkaar samenwerken. Daarbij is ervan uitgegaan dat zowel een hbo’er (een vakleraar via de ALO of vakspecialist via de pabo) als een lobosser met een mbo-opleiding deel uitmaken van een beweegteam.Er zijn vijf fictieve scholen beschreven, die elk op een eigen wijze met een beweegteam werken. Deze voorbeelden dienen als inspiratiebron om scholen te helpen een beweegteam te vormen. Alle voorbeelden zijn geschreven vanuit het perspectief van de school en gaan vooral over de planning van inhoudelijke activiteiten en de wijze waarop die in een beweegteam worden gerealiseerd. Pdf-bestand
Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau: advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets in vo en mbo110268-12-2014 09:59:5230http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Ria van de VorleIn dit advies beschrijft de Commissie verantwoorde invoering rekentoets hoe de rekentoets in vo en mbo verantwoord ingevoerd kan worden. Het advies begint met de historie van de referentieniveaus, de rekentoets/het ce-rekenen en het tegenvallen van de resultaten op die toets. Daarna beschrijft het de opdracht en de werkwijze van de commissie en wordt ingegaan op de context van de invoering. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de praktijk van het rekenonderwijs, onvolkomenheden in de toetsen/examens en de beschikbare en in ontwikkeling zijnde toetsen. Kern van het advies is dat er leerlingen meer tijd nodig hebben om het niveau van de toets te halen. De Commissie stelt daarom tot slot een aantal tijdelijke maatregelen voor. Pdf-bestand
Genres in schoolvakken : verslag van de landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs1104531-5-2012 11:37:12134http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Deze landelijke werkconferentie is het vervolg op het Symposium Genredidactiek/Genre Pedagogy, gehouden in 2010. Bij de afsluiting van dit symposium is afgesproken de mogelijkheden tot verdieping van taalgerichtvakonderwijs met behulp van Systemic Functional Linguistics (SFL) en genredidactiek verder uit te werken in diverse 'proeftuintjes'. In het voorliggende verslag worden de ervaringen met die proeftuintjes gepresenteerd. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamens LO1 vmbo1107917-8-2015 17:53:1494http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Hendriks, J.;Breukelman, H.;Massink, M.;Mooij, C.;Berend BrouwerDeze handreiking is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 1 op het vmbo en voor schoolleiders. LO1 wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor de exameneenheden zijn, net als voor de andere examenprogramma's voor het vmbo, alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. SLO heeft deze handreiking gemaakt om docenten te helpen door hen ideeën aan te reiken voor het uitwerken van het schoolexamen LO1.Pdf-bestand
Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015?1109331-3-2016 15:17:06311http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Albert van der Kaap;Elvira FolmerMet ingang van 2015 wordt gewerkt met een nieuw centraal examen geschiedenis voor havo en vwo. In de aanloop naar dat nieuwe examen is geëxperimenteerd met het nieuwe examenprogramma. Ervaringen die daarmee sinds 2009 zijn opgedaan zijn verzameld door het bevragen van zowel leraren als leerlingen. In september 2015 is een vragenlijst uitgezet onder docenten. Daarin is gevraagd naar hun ervaringen met het centrale examen en of de examenresultaten voor hen aanleiding zijn om de voorbereiding van het examen anders aan te pakken.Pdf-bestand
Is havo Engels goed genoeg voor het hbo? : een verkennend onderzoek naar mogelijke aansluitproblemen 1110414-2-2013 11:46:541046http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Beeker, A.Het onderwerp van deze publicatie is het vak Engels als schakel in de aansluitingsketen havo - hbo. Aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen, in zowel hbo-instellingen als op toeleverende havo-scholen, is nagegaan of er sprake is van aaansluitingsproblematiek, en zo ja welke. Geconcludeerd wordt dat wat bij het vak Engels een goede aansluiting het meest in de weg staat, niet zozeer de taalbeheersing van de leerling is, maar het ontbreken van afstemming tussen de accenten die het voortgezet- en het vervolgonderwijs leggen in die taalbeheersing, èn de toenemende discrepantie in taaldidactiek. Pdf-bestand
De toekomst telt1111331-10-2011 09:20:02200http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Schram, E.;Boswinkel, N.SLO heeft, op initiatief van de Ververs Foundation, een systematische toekomstgerichte verkenning van de wenselijke inhouden van het reken- en wiskundeonderwijs uitgevoerd. De studie is toegespitst op het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14/15 jaar, dat wil zeggen het basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De vraag die in dit rapport centraal staat is wat relevante, toekomstgerichte reken- en wiskundedoelen zijn voor leerlingen in het funderend onderwijs. Welke reken- en wiskundebagage moeten leerlingen in deze fase verwerven, als bijdrage aan de voorbereiding op hun toekomstige beroep en op hun rol als burger in een informatiesamenleving? Pdf-bestand
Groene examenprogramma's in lijn met de profielen (2): opbrengsten uit interviews1113724-4-2015 10:43:46148http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Viola van Lanschot HubrechtDe beroepsgerichte examenprogramma’s in de sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn van het vmbo worden in opdracht van het ministerie van OCW vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Deze vernieuwing moet de fragmentatie die in de afgelopen jaren binnen het vmbo ontstaan is terugdringen, de aansluiting op het vervolgonderwijs verbeteren, de opleidingsstructuur overzichtelijker maken en het aantal examens reduceren. Ook is besloten tot ontwikkeling van één volwaardig intersectoraal examenprogramma voor het vmbo. Dit programma, waar ook groen onderdeel van zal worden, vervangt alle huidige intersectorale vmbo-programma’s. Nu de nieuwe programmastructuur is vastgesteld, heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ), na overleg met de AOC-Raad, SLO opdracht gegeven te onderzoeken of, en hoe de huidige groene examenprogramma’s in harmonie gebracht kunnen worden met de nieuwe programmastructuur van de sectoren die onder verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van OCW. Twee publicaties doen verslag van het onderzoek: deze publicatie beschrijft opbrengsten van interviews die tijdens het onderzoek zijn gehouden, een andere de resultaten van een documentanalyse. Pdf-bestand
Handreiking actieve leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs1114210-7-2015 15:30:31522http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Ger van Mossel;Maaike RodenboogIn deze handreiking worden mogelijkheden gegeven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een integrale aanpak in de schoolse situatie. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat een actieve leefstijl alleen kan worden bevorderd wanneer dit thema door middel van een multidisciplinaire aanpak op verschillende niveaus van de school onder de aandacht wordt gebracht bij de leerlingen. Wil een school daarin slagen dan zal zij moeten inspelen op verschillende persoonlijke, sociale en fysieke omgevingsdeterminanten van zowel binnen als buiten de school. Daarbij moet rekening worden gehouden met de individuele verschillen en behoeftes van de specifieke doelgroep. Het bevorderen van een actieve leefstijl is niet alleen een taak voor het vak lichamelijke opvoeding. Daar is de gehele school mee gemoeid. Meer hulp wordt verkregen door het inzetten van leerlingen, collega-docenten en ouders als 'sportambassadeurs'. De school dient samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners uit de nabije sportomgeving zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, combinatiefunctionarissen, afdeling sport en welzijn van de gemeente en mogelijk andere instellingen zoals de GGD. Bij deze aanpak is het noodzakelijk dat het een en ander zowel binnen- als buitenschools wordt gecoördineerd door een coördinator actieve leefstijl. Pdf-bestand